ALGEMENE VOORWAARDEN Adtion BV

 

Definities

 1. Adtion (handelend onder de naam MariNaut.nl): Adtion BV, gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 09189436.
 2. Klant: degene met wie Adtion een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Adtion en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Adtion.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Adtion hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Adtion hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Adtion te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Adtion niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de (web)winkel. Bij sloepen 15 procent aanbetaling (niet restitueerbaar) en 90% voor sleuteloverdracht. 

  
Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Adtion gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Adtion. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Adtion zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Adtion op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Adtion, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Adtion te betalen. 

 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Adtion gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Adtion roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Adtion, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument (dus geen zakelijke klant) kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het geen product is (zoals een sloep met opties) dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast (de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn). 
 • het geen (opdracht tot) reparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@marinaut.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Adtion, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

De kosten voor retour zijn voor rekening klant. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Adtion deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument  het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Adtion heeft geretourneerd in de originele verpakking.  Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Als hiervan sprake is en het product is ongebruikt zal het aankoopbedrag worden vergoed. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan wordt de waardevermindering van het product aan u doorberekend. Dit wordt per geval bekeken. Let op het gaat dan al snel over een flink percentage tot wel 60%. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  

Retentierecht 

 1. Adtion kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Adtion heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Adtion.
 3. Adtion is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Adtion te verrekenen met een vordering op Adtion. 

  

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Adtion blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Adtion op grond van wat voor met Adtion gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Adtion zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Adtion een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Adtion het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Adtion, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Adtion het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Adtion kan tegenwerpen.

 

Levertijd 

 1. De door Adtion opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Adtion.
 3. Zodra de Adtion weet dat de levertijd mogelijk overschreden wordt, moet hij dit schriftelijk aan de consument laten weten. Daarbij moet hij vermelden wat de reden van de overschrijding is en (zo mogelijk) hoeveel langer de levertijd wordt. 
 4. Is er een vertraging ontstaan die het redelijkerwijs voorzienbare gevolg is van een nalatigheid van de klant, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van die vertraging. Ook moet de consument de eventuele kosten betalen die door deze nalatigheid ontstaan. Onder nalatigheid wordt verstaan dat de consument niet voldoet aan een verplichting die hij tegenover de ondernemer heeft met betrekking tot de te leveren zaak. Hiervan is in ieder geval sprake als de consument – ondanks een tijdige aanmaning – niet op tijd het (opeisbare) bedrag betaalt dat hij aan de ondernemer verschuldigd is. 
 5. Is de levertijd met meer dan 15% overschreden en zijn de oorzaken daarvan aan Adtion toe te rekenen? Dan is Adtion in verzuim als:
  a. de klant hem schriftelijk op zijn tekortkomingen heeft gewezen (in gebreke heeft gesteld), waarbij hij hem een redelijke termijn heeft gegeven om zijn verplichtingen na te komen; en 
  b. Adtion zijn verplichtingen binnen deze termijn niet is nagekomen.
 6. De klant hoeft Adtion niet in gebreke te stellen als het voor Adtion blijvend onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen of als de ondernemer heeft laten weten dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  Als Adtion in verzuim is, heeft de klant het recht om de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden conform artikel 20 van deze voorwaarden.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Pakketten boven de ca. 25 kilo zijn te zwaar voor de pakketdienst en worden per pallet verzonden. Brandstof buitenboordmotoren die worden verzonden kunnen niet worden voorzien van olie en kan dus ook geen afleverinspectie plaatsvinden. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van de klant. 
Zodra je bestelling de deur uit gaat krijg je van ons bericht over de aflevering (track en trace).
Producten die per pallet verzonden worden, worden niet ter plekke geplaatst. Palletzendingen worden met een pompwagen gelost. Je bestelling wordt op een door ons goed bereikbare plaats gelost door direct naast de (vracht)auto op een verharde weg. Lossen op een andere plek (oprit, tuinpad, tuin, parkeervak o.i.d.) is te allen tijde ter beoordeling van de chauffeur. Bij flatgebouwen wordt je bestelling op de begane grond neergezet, bij (recreatieparken wordt je bestelling bij de ingang/receptie neergezet (indien mogelijk/toegankelijk kan de vrachtwagen ook op het park). De pompwagen kan alleen over vlakke verharde paden, niet over gras of grindpaden rijden, houd hier alstublieft rekening mee.
Als de chauffeur de pallet niet neer kan zetten wordt de pallet weer meegenomen en een nieuwe zending ingepland. Voor elke keer dat een palletzending wordt aangeboden worden verzendkosten in rekening gebracht conform de tabel op deze pagina (ook indien de 1e aanlevering franco was). Indien je na 2x aanleveren de wederom de zending niet in ontvangst neemt dan worden de kosten van de retourzending in rekening.
Geef desgewenst bij je order (opmerkingenveld winkelwagen) aan waar wij de zending kunnen lossen en/of bij welke buren we kunnen aanbellen mocht je niet thuis zijn.

 

Transportkosten 

 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

  

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Adtion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Adtion, bij gebreke waarvan Adtion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. Op ieder product geldt een garantietermijn van 2 jaar of meer indien vermeld. De garantietermijn bedraagt 1 jaar bij professioneel gebruik, dat wil zeggen gebruik of aankoop door een natuurlijk danwel rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij sloepen gaat de garantie gaat in op de dag van levering. Bij gebruikte, tweedehands producten is de garantietermijn 1 jaar. 

 2. Behalve als er wegens specifieke eisen andere afspraken zijn gemaakt, zijn bij de uitvoering van de overeenkomst de volgende afwijkingen toegestaan: 10% over de afmetingen, diepgang, doorvaarhoogte, gewicht,vermogen.
 3. De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Adtion heeft voldaan.
 4. De garantie geldt slechts voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. De klant kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.
 5. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 6. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage, ondeskundig gebruik, een gebrek aan zorgvuldigheid; en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door klant, gebreken aan of ongeschiktheid van door de klant gebruikte materialen of hulpmiddelen, aangebrachte wijzigingen aan het product, installatie, montage, wijziging of reparatie door de klant of door derden, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, vorst, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud (conform onder andere de handleiding sloep, handleiding motor of handleiding boottrailer) alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Facturen voor het verrichte onderhoud door een gespecialiseerd bedrijf dienen te worden overlegd bij de garantieclaim.
  Adtion staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het vaartuig of van andere zaken, als hij dit ontwerp niet zelf heeft aangeleverd. Ook staat Adtion niet in voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de klant heeft bepaald dat ze gebruikt moeten worden of die de consument zelf heeft geleverd. Als de Adtion weet of kan weten dat het ontwerp of de materialen bepaalde tekortkomingen hebben, zal Adtion daarop attenderen. 
  Bij sloepen die langer dan 3 weken per seizoen in het water liggen geldt mede ten aanzien van het voorkomen van osmose dat meerdere lagen waterdichte epoxyprimer moeten worden aangebracht onder de eventuele anti fouling.
  Hou ook de boot aan de binnenzijde droog denk daarbij met name aan de bilgeruimte. Dit betekent tevens als deze adviezen niet worden gevolgd doen eventuele ontstane osmose, bubbels, gelcoat verkleuring, scheuren, haarscheuren, luchtholtes, rompblaren, osmotische blaasvormig etc, niet onder garantie vallen.
 7. Buiten de garantie vallen: verkleuring (onder andere van HPL teak), verbleking, gevolgen van trekken, schaven of scheuren, barsten, verwaarlozing, ongevallen, water door lekkage die de capaciteit van de bilgepomp overschrijdt en normale slijtage.
  Ook schades als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik vallen hierbuiten.
 8. Informeer bij Adtion of bij de fabrikant, welke wijzigingen je zelf aan de geleverde producten kunt doorvoeren, en vooral wat je niet zelf mag wijzigen. De fabrieksgarantie kan komen te vervallen.
 9. Alle ongelukken en de daaruit voortvloeiende schade zijn uitgesloten van deze garantie. Hierbij vervallen voorgaande garantiebepalingen stilzwijgend, tot de duur van deze garantie.
 10. De garantie komt eveneens te vervallen als de sloep is gebruikt met een motor, die het toegestane motorvermogen, zoals door de fabrikant is aangegeven, overschrijdt. Het maximale toegestane motorvermogen kunt u vinden in de Sloep en bij Adtion.
 11. Alle reparaties, die niet worden uitgevoerd door een erkende reparateur, vallen buiten de garantie. Het is van belang om eerst contact op te nemen Adtion bij een defect.

 12. Geen garantie wordt gegeven op: - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
 13. Als de service niet gedekt is door deze garantie, zal de koper de kosten van arbeid en materialen en andere kosten in relatie tot deze service betalen.
 14. De garantieplicht kan zich beperken tot het repareren van een kapot deel of tot de vervanging van een deel (of meerdere delen), indien dit nodig is om het disfunctioneren van het materiaal, of om het defect te verhelpen.
 15. Deze garantie geeft geen recht op: vrachtkosten, tewaterlating kosten, opslagkosten, huurkosten, of kosten die gemaakt zijn bij enig ander ongemak, of bij verlies van tijd en inkomen.
 16. Adtion behoudt zich het recht toe, om verbeteringen of veranderingen in het ontwerp toe te passen en eventueel een afwijkend product te gebruiken (anders dan het oorspronkelijke product), zonder overleg vooraf.
 17. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 
 18. Gebreken die bij de koop of levering niet waarneembaar waren en gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan, worden hersteld op de locatie van Adtion of een door Adtion toe te wijzen locatie in Nederland. Bij een door een klant aan te wijzen locatie, of het transport naar de locatie van Adtion door Adtion, worden transportkosten berekend van 1,5 euro per kilometer exclusief BTW voor zowel het ophalen en voor het brengen. De stalling is gratis tot 7 dagen na gereedmelding van reparatie. 
 19. De klant moet zich voor de uitvoering van dit herstel wenden tot Adtion.
 20. Claims die worden aangemeld onder deze garantie, zullen uitgevoerd worden, na inspectie door Adtion.
 21. Adtion zal de reparaties (laten) uitvoeren.
 22. De klant kan geen aanspraak maken op herstel van gebreken:
  a. als de klant – nadat hij de gebreken heeft geconstateerd – deze niet binnen redelijke tijd aan Adtion heeft gemeld;
  b. als Adtion niet alsnog de gelegenheid heeft gekregen om de gebreken te herstellen;
  c. als derden zonder voorkennis of toestemming van de Adtion werkzaamheden aan de betreffende zaak hebben verricht. Dit laatste geldt alleen voor garantiewerkzaamheden waar de klant een beroep op doet.
 23. Onverminderd de inhoud van de overige voorwaarden, geldt de garantie in ieder geval niet in de navolgende gevallen:
  - gebreken dienen binnen 
  twee maanden schriftelijk te worden gemeld om het recht op de wettelijke garantie niet te laten vervallen
  - krassen, kleine luchtbelletjes (pin holes), sterbeschadigingen, kleurafwijkingen in de gelcoat (zichtbare laag polyester) vallen buiten de garantie mede aangezien elke boot met de hand wordt gemaakt en niet volledig vrij van deze gebreken kan zijn tenzij gereclameerd bij de oplevering.

  Bij de oplevering en ontvangst van de (tender)sloep verklaart de klant deze conform opdrachtbevestiging te hebben ontvangen. Eventuele geconstateerde gebreken kunnen na de datum van oplevering en ontvangst in behandeling worden genomen volgens de garantiebepalingen zoals omschreven in de overeengekomen algemene voorwaarden. 

  De klant verklaart daarbij de boothandleiding en motorhandleiding (handleiding boottrailer indien van toepassing) te hebben gelezen. 

  Noodzakelijke reparaties die het gevolg zijn van het verwaarlozen van het periodieke onderhoud zoals vermeld in het bij het Product behorende instructieboekje;
  - het Product is gebruikt op een wijze die niet door de fabrikant is aanbevolen of is goedgekeurd;
  - noodzakelijke reparaties ten gevolge van verkeersongevallen/ aanvaringen;
  - noodzakelijke reparaties ten gevolge van misbruik;
  - noodzakelijke reparaties ten gevolge van verwaarlozing en het niet of op onjuiste wijze opvolgen van de in het instructieboekje aangegeven aanwijzingen;
  - noodzakelijke reparaties ten gevolge van het gebruik van andere dan originele onderdelen of onderdelen die door Honda zijn aanbevolen;
  - noodzakelijke reparaties ten gevolge van het gebruik van de Producten in ongebruikelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in wedstrijden;
  -  reparaties ten gevolge van verrichtingen, die verder gaan dan de specificaties van fabrikant voor het Product of ten gevolge van veranderingen aan het Product zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming van fabrikant is verkregen;
  - noodzakelijke reparaties ten gevolge van natuurrampen;
  - gevolgschade;
  - routine onderhoudsbeurten, zoals olie verversen;
  - het ontkleuren, verschieten, barsten, etc. van de laklaag of slijtage van rubber en kunststof onderdelen ten gevolge van milieu-invloeden;
  - vervanging van onderdelen zoals bougies, lampen, zekeringen, kool - borstels, verschillende pakkingen (behalve koppakking) en dichtingen, lagers en olieafdichtingen.
 24. De klant kan het herstel, op kosten van de Adtion, door een derde laten uitvoeren, als het herstel noodzakelijk is en de kosten ervan redelijk zijn. Om die redelijkheid vast te stellen wordt gekeken naar het prijsniveau van de ondernemer. De ondernemer beslist in overleg met de klant welk bedrijf het herstel zal kunnen gaan uitvoeren. Herstel door een derde is alléén mogelijk: 
  1. als Adtion niet of niet tijdig in staat of bereid is om het gebrek op zijn eigen werf te herstellen; of
  2. als de noodzakelijke kosten om het vaartuig naar de werf van de Adtion te vervoeren niet in verhouding staan tot de kosten van het herstel op die werf; of
  3. als vanwege de omstandigheden van de klant niet van hem kan worden verlangd dat hij het herstel op de werf van de Adtion laat uitvoeren. 
 25. Niet direct noodzakelijke reparaties kunnen in de periode tussen september en maart worden ingepland.
 26. Gaat het product na 1 jaar kapot? Dan dient bewijs te worden overlegd dat het aan het product ligt.

 27. Aanvullende bepalingen:

  1. Deze beperkte garantie biedt klanten voor recreatief gebruik (niet commerciële gebruikers) dekking voor twee (2) jaar vanaf de datum waarop het product voor het eerst wordt verkocht of de datum waarop het product voor het eerst in gebruik wordt genomen. Welke datum wordt aangehouden is afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

  2. De beperkte garantie dekt verder de ROMP (tot en met de romp-tot-dekverbinding, maar niet het dek zelf) tegen STRUCTURELE (niet cosmetische) defecten die worden veroorzaakt door een defect in fabrieksmateriaal of vakmanschap en die zich voordoen binnen 2 jaar na de datum van levering.

  3. Structureel falen betekent een substantiële storing in de ROMP van het product, waardoor het product ongeschikt of onveilig wordt voor algemeen gebruik als pleziervaartuig onder normale bedrijfsomstandigheden. Dit omvat de romp en alle interne structurele componenten die aan de romp zijn gehecht, zoals stringers, schotten, het spiegelhek en de romp-tot-dekverbinding.

  4. Hardware-items vallen eveneens onder deze garantie en hebben een garantietermijn van 2 jaar, zelfs als ze aan de romp zijn bevestigd. Commercieel gebruik van de boot(en) maakt de garantie ongeldig. Commercieel gebruik wordt gedefinieerd als elk werk- of dienstverbandgerelateerd gebruik van het product of elk gebruik van het product dat inkomsten genereert binnen de garantieperiode. De garantieperiode vervalt ook als het product slechts af en toe wordt gebruikt voor dergelijke doeleinden.

  5. De reparatie of vervanging van onderdelen of het uitvoeren van onderhoud onder deze garantie, verlengen de duur van de garantie niet. Tevens wordt de oorspronkelijke vervaldatum van de garantie aangehouden.

  6. De enige en exclusieve verplichting van Adtion onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van een defect onderdeel (zoals het repareren van structurele rompdefecten) of het terugbetalen van de aankoopprijs van het product. De keuze voor de methode die wordt toegepast ligt te allen tijde bijAdtion.

  7. Deze dekking omvat de reparatie van elk oppervlak met een gellaag van de romp of het dek dat laminaatafbladderingen vertoont die worden veroorzaakt door een defect in materiaal of vakmanschap, op voorwaarde dat het originele oppervlak met fabrieksgellaag op geen enkele manier is veranderd, zoals door een ongeluk, reparatie of het aanbrengen van een andere laag dan onderwaterverf of een onjuiste voorbereiding van het oppervlak voor verf (d.w.z. overmatig schuren, zandstralen, e.v.).

  8. Adtion behoudt zich het recht voor om producten van tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen zonder de verplichting op zich te nemen om eerder vervaardigde producten te wijzigen of te verbeteren.

  9. Indien de eigenaar van de boot aanspraak doet op de garantie, zal enige vorm van reparatie of vervanging nimmer de reële marktwaarde van de boot op de datum van de aanspraak op de garantie overschrijden.

  10. Het gebruikmaken van reparatie of vervanging van onderdelen die defect blijken te zijn met betrekking tot fabrieksmaterialen of vakmanschap en die onder deze beperkte garantie vallen, vormt het enige en exclusieve remedie van de eigenaar tegen Adtion voor elke vorm van claims of economisch geleden verlies als gevolg van productfalen.

  11. De voorwaarden in dit document mogen niet worden gewijzigd, aangepast, door enige handeling afgeweken worden, nalatig, vertegenwoordigd, hetzij mondeling of schriftelijk, met uitzondering van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een medewerker van Adtion op managementniveau.

  12. De klant moet Adtion een redelijke kans geven om de reparatie uit te voeren en redelijke toegang verlenen tot het product voor garantieservice. Garantieclaims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie af te leveren. Als de koper het product niet kan afleveren, moet Adtion hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Adtion zorgt dan voor de inspectie en eventuele gedekte reparatie. De koper zal in dat geval alle daarmee samenhangende transportkosten betalen en/of de volledige reistijd vergoeden.

  13. Als de geleverde dienst niet door deze garantie wordt gedekt, betaalt de koper alle arbeids- en materiaalkosten en alle andere kosten in verband met die dienst.

  14. De koper zal het product of onderdelen van het product niet rechtstreeks naar Adtion verzenden, tenzij daarom wordt verzocht door Adtion.

  15. Elk product of onderdeel dat door de koper wordt verzonden voor inspectie of reparatie moet worden verzonden met vooruitbetaalde transportkosten.

  16. Deze beperkte garantie dekt niet:

   1. De motor, hekaandrijvingen, aandrijvingen, keerkoppelingen, bedieningselementen, propellers, apparaten, accu's of andere uitrusting of accessoires die hun eigen garanties hebben, onderdelen, apparatuur of accessoires die niet door Adtion zijn geïnstalleerd.
    Accu's die te ver zijn ontladen (in ieder geval meer dan 90 procent) of niet tijdig zijn geladen daarvan vervalt de garantie. Adtion garandeert dat binnen 1 jaar na aankoop de accu minimaal 70% van zijn opgegeven capaciteit behoudt, mits voldaan aan de laad- en onderhoudseisen van de accu.

   2. Breuk in de plexiglas voorruit, regenwaterlekkage, beschadiging of verslechtering van cosmetische oppervlakteafwerkingen waaronder verkleuring van de gellaag, barsten, haarscheuren of luchtbellen, vervaging of oxidatie van de gellaag.

   3. Houtafwerkingen (vernissen, vlekken en verf), stoffen, vinyl, plastic, geplateerde of geverfde metalen en roestvrijstalen afwerkingen, aangroeiwerende bodemverf of zinkanodes, rompafbladderingen die zich onder de waterlijn vormen, normale slijtage inclusief verslechtering/corrosie van hardware, plastic, metaal of tape, vinyl, bovenkanten, bekleding, emblemen, enz.

   4. Schade veroorzaakt door wijziging, misbruik, een ongeval of het raken van een object onder water, items voor routineonderhoud, aanpassingen, abnormaal gebruik, verwaarlozing, onjuist onderhoud of gebruik van een accessoire, apparatuur of onderdeel dat niet door Adtion is vervaardigd of verkocht.

   5. De garantie vervalt bij gebruik van het product voor races, racevoorbereiding, andere competitieve activiteiten of militaire doeleinden ongeacht het moment of de duur van de activiteit.

   6. De garantie vervalt bij overtreding van de specificatie van het maximale vermogen op het capaciteitsplaatje. Uitgaven in verband met uithalen, te water laten, slepen, opslag, telefoneren, huur, ongemak, slipkosten, verzekeringsdekking, afbetalingen van leningen, tijdverlies, gederfde inkomsten of enige andere vorm van incidentele of gevolgschade vallen niet onder deze garantie.

   7. Geen enkele persoon of entiteit, inclusief door Adtion geautoriseerde verkopers, heeft de bevoegdheid gekregen van Adtion om enige bevestiging, vertegenwoordiging of garantie te geven met betrekking tot het product, anders dan vervat in deze beperkte garantie, en een dergelijke bevestiging, vertegenwoordiging of garantie zal, indien gemaakt, niet afdwingbaar zijn tegen Adtion.

 28. Overige beperkingen
  • Behalve zoals hierin vermeld, of zoals vermeld in enige andere schriftelijke uitdrukkelijke garanties die zijn verstrekt door Adtion, zijn er geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties die berusten op de boot.
  • Alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties van geschiktheid en verkoopbaarheid, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Adtion wijst verder elke aansprakelijkheid af voor economisch verlies als gevolg van claims met betrekking tot productfalen, nalatigheid, een defect ontwerp, een fabrieksfout, het ontbreken van waarschuwingen en/of instructies, gebrekkige zeewaardigheid en enige andere aansprakelijkheid theorie die niet uitdrukkelijk gedekt wordt onder de voorwaarden van deze beperkte garantie.
  • Voor zover wettelijk vereist, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid beperkt voor de duur van de respectieve uitdrukkelijke beperkte garanties die hierin worden vermeld. Voor zover toegestaan door de wet heeft Adtion noch de verkoper enige verantwoordelijkheid voor verlies van gebruik van de boot, verlies van tijd, ongemak, commercieel verlies of gevolgschade.
  • Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, hierdoor kunnen de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn.
  • Deze garantie geeft de eigenaar specifieke wettelijke rechten en de eigenaar heeft mogelijk ook andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen.
  • Retailklanten in de Europese Unie (EU) kunnen op grond van de toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen wettelijke rechten hebben die niet worden beïnvloed door deze beperkte garantie.
  • De wettelijke rechten van de retailklant, onder enige toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen, zullen niet worden beïnvloed.

 

Vrijwaring

 De klant vrijwaart Adtion tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Adtion geleverde producten en/of diensten. 

  

Klachten

 1. De klant dient een door Adtion geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Adtion daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Adtion in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Adtion gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

   

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Adtion.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Adtion ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Aansprakelijkheid klant

De klant is aansprakelijk voor schade van de ondernemer als die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de klant of de zijnen.

Als Adtion een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Adtion verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Adtion

 1. Adtion is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien Adtion aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Adtion is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Adtion aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Artikel 6 – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  1. RechtNet Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid
  is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen
  risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht
  plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte
  honorarium.
  2. Indien de uitvoering van de opdracht met zich meebrengt dat door RechtNet Advocaten, in overleg met de
  opdrachtgever, een buiten Nederland gevestigde persoon die niet deel uitmaakt van RechtNet Advocaten
  wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is RechtNet Advocaten
  niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Adtion vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Adtion toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Adtion niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Adtion in verzuim is. 
 3. Adtion heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Adtion kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Adtion in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Adtion kan worden toegerekend in een van de wil van Adtion onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Adtion kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Adtion 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Adtion er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Adtion is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Adtion is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Adtion zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Adtion. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Adtion bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Adtion is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 04 juni 2020, laatst gewijzigd op 1 maart 2023.

  

PRIVACYVERKLARING

  

Adtion BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien je dit gebruik wenst te weigeren dien je op de volgende link te klikken . 

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): websites van Adtion BV
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Adtion BV, gevestigd te Cargadoorweg 25 Nijmegen Nederland, kvk-nummer: 09189436.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 •  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen. 

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Jouw gegevens worden verzameld door Adtion BV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met je en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen.  

 

Artikel 7 - Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@adtion.nl. 

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres: info@adtion.nl.

 

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien je dit niet wenst, stuur je een mail naar het volgende adres: info@adtion.nl. 

 

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 - Cookies 

1. Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op je apparaat opgeslagen wanneer de website in jouw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

 

2. Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party cookies en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en ze verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

De third-party cookie die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die voor jou relevant zijn en zijn al met al om je een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om je toekomstige interacties met onze website te versnellen.

 

3. Cookiebeleid

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies zijn cruciaal voor de basisfuncties van de website en zonder deze werkt de website niet op de beoogde manier.Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens op.

Cookie Looptijd Beschrijving
_abck 1 jaar This cookie is used to detect and defend when a client attempt to replay a cookie.This cookie manages the interaction with online bots and takes the appropriate actions.
ak_bmsc 2 uren This cookie is used by Akamai to optimize site security by distinguishing between humans and bots
bm_sz 4 uren This cookie is set by the provider Akamai Bot Manager. This cookie is used to manage the interaction with the online bots. It also helps in fraud preventions
__cf_bm 1 uur Cloudflare stelt de cookie in om Cloudflare Bot Management te ondersteunen.

Functioneel

Functionele cookies helpen bepaalde functionaliteiten uit te voeren, zoals het delen van de inhoud van de website op sociale mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

Cookie Looptijd Beschrijving
aka_debug sessie Vimeo sets this cookie which is essential for the website to play video functionality.

Analytics

Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over de statistieken van het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.

Cookie Looptijd Beschrijving
_ga_* 1 jaar 1 maand 4 dagen Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
_ga 1 jaar 1 maand 4 dagen Google Analytics plaatst deze cookie om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik te volgen voor gebruik in het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
_gcl_au 3 maanden Google Tag Manager stelt de cookie in om te experimenteren met advertentie-efficiëntie van websites die hun diensten gebruiken.
CLID 1 jaar Microsoft Clarity heeft deze cookie geplaatst om informatie over hoe bezoekers met de website omgaan op te slaan. De cookie helpt bij het verstrekken van een analyserapport. De gegevensverzameling bestaat uit informatie over het aantal bezoekers, waar ze de website bezoeken en de bezochte pagina's.
_fbp 3 maanden Facebook plaatst deze cookie om na een bezoek aan de website advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform met Facebook-reclame.
_clck 1 jaar Microsoft Clarity plaatst deze cookie om de Clarity gebruikers-ID van de browser en instellingen exclusief voor die website te behouden. Dit garandeert dat acties die tijdens volgende bezoeken aan dezelfde website worden ondernomen, worden gekoppeld aan hetzelfde gebruikers-ID.
_clsk 1 dag Microsoft Clarity plaatst deze cookie om de paginaweergaven van een gebruiker op te slaan en te consolideren in een enkele sessie-opname.
MR 7 dagen This cookie, set by Bing, is used to collect user information for analytics purposes.
SM sessie Microsoft Clarity-cookie plaatst deze cookie voor het synchroniseren van de MUID over Microsoft-domeinen.
_gid 1 dag Google Analytics plaatst deze cookie om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en een analyserapport op te stellen voor de prestaties van de website. Sommige van de verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina's die zij anoniem bezoeken.
_gat_gtag_UA_* 1 minuut Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.
vuid 1 jaar 1 maand 4 dagen Vimeo installeert deze cookie om trackinginformatie te verzamelen door een unieke ID in te stellen voor het insluiten van video's op de website.

Prestatie

Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.

Cookie Looptijd Beschrijving
_uetsid 1 dag Bing Ads plaatst deze cookie om in contact te komen met een gebruiker die de website eerder heeft bezocht.
_uetvid 1 jaar 24 dagen Bing Ads plaatst deze cookie om in contact te komen met een gebruiker die de website eerder heeft bezocht.
SRM_B 1 jaar 24 dagen Gebruikt door Microsoft Advertising als unieke ID voor bezoekers.

Advertentie

Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te bezorgen op basis van de eerder bezochte pagina's en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te analyseren.

Cookie Looptijd Beschrijving
MUID 1 jaar 24 dagen Bing plaatst deze cookie om unieke webbrowsers te herkennen die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookie wordt gebruikt voor advertenties, site-analyse en andere activiteiten.
_pin_unauth 1 jaar Pinterest set this cookie to group actions for users who cannot be identified.
ANONCHK 10 minuten De ANONCHK-cookie, geplaatst door Bing, wordt gebruikt om de sessie-ID van een gebruiker op te slaan en de klikken op advertenties in de Bing-zoekmachine te verifiëren. De cookie helpt ook bij rapportage en personalisatie.
NID 6 maanden Google stelt de cookie in voor advertentiedoeleinden; om het aantal keren dat de gebruiker een advertentie ziet te beperken, om ongewenste advertenties niet meer te tonen en om de effectiviteit van advertenties te meten.
yt-remote-device-id nooit YouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van ingesloten YouTube-video's.
yt.innertube::requests nooit YouTube plaatst deze cookie om een unieke ID te registreren om gegevens op te slaan over welke YouTube-video's de gebruiker heeft gezien.
yt.innertube::nextId nooit YouTube plaatst deze cookie om een unieke ID te registreren om gegevens op te slaan over welke YouTube-video's de gebruiker heeft gezien.
yt-remote-connected-devices nooit YouTube plaatst deze cookie om de videovoorkeuren van de gebruiker op te slaan met behulp van ingesloten YouTube-video's.
fr 3 maanden Facebook plaatst deze cookie om relevante advertenties te tonen door gebruikersgedrag op het web te volgen, op sites met Facebook-pixel of Facebook Social-plugin.

Niet-gecategoriseerd

Andere niet-gecategoriseerde cookies zijn cookies die worden geanalyseerd en die nog niet in een categorie zijn ingedeeld.

Cookie Looptijd Beschrijving
JwStickySession 1 maand Description is currently not available.
JWSESSION sessie No description available.
gtm_session_start 1 uur Description is currently not available.
JwUnsafe 7 dagen No description available.
ar_debug 1 jaar Description is currently not available.
_pinterest_ct_ua 1 jaar No description available.
is_eu sessie No description available.
osCsid 1 jaar 1 maand 4 dagen No description available.
geoplugin_data 7 dagen Description is currently not available.
_cfuvid sessie Description is currently not available.
TESTCOOKIESENABLED 1 minuut Description is currently not available.

Cookievoorkeuren beheren

Je kunt jouw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door op de bovenstaande knop te klikken. Zo kun je de banner voor cookietoestemming opnieuw bezoeken en jouw voorkeuren wijzigen of je toestemming meteen intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. Je kunt de instellingen van je browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vind je de links naar ondersteunende documenten over het beheren en verwijderen van cookies van de belangrijkste webbrowsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Als u een andere webbrowser gebruikt, ga dan naar de officiële ondersteuningsdocumenten van uw browser.

 

Voor meer informatie over de cookies van Google verwijzen we naar de Google-website met Privacybeleid en Servicevoorwaarden.

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kan je je richten tot: de directie, info@adtion.nl.