Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Adtion, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Adtion het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Adtion kan tegenwerpen.

 

Levertijd 

 1. De door Adtion opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Adtion.
 3. Zodra de Adtion weet dat de levertijd mogelijk overschreden wordt, moet hij dit schriftelijk aan de consument laten weten. Daarbij moet hij vermelden wat de reden van de overschrijding is en (zo mogelijk) hoeveel langer de levertijd wordt. 
 4. Is er een vertraging ontstaan die het redelijkerwijs voorzienbare gevolg is van een nalatigheid van de klant, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van die vertraging. Ook moet de consument de eventuele kosten betalen die door deze nalatigheid ontstaan. Onder nalatigheid wordt verstaan dat de consument niet voldoet aan een verplichting die hij tegenover de ondernemer heeft met betrekking tot de te leveren zaak. Hiervan is in ieder geval sprake als de consument – ondanks een tijdige aanmaning – niet op tijd het (opeisbare) bedrag betaalt dat hij aan de ondernemer verschuldigd is. 
 5. Is de levertijd met meer dan 15% overschreden en zijn de oorzaken daarvan aan Adtion toe te rekenen? Dan is Adtion in verzuim als:
  a. de klant hem schriftelijk op zijn tekortkomingen heeft gewezen (in gebreke heeft gesteld), waarbij hij hem een redelijke termijn heeft gegeven om zijn verplichtingen na te komen; en 
  b. Adtion zijn verplichtingen binnen deze termijn niet is nagekomen.
 6. De klant hoeft Adtion niet in gebreke te stellen als het voor Adtion blijvend onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen of als de ondernemer heeft laten weten dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  Als Adtion in verzuim is, heeft de klant het recht om de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden conform artikel 20 van deze voorwaarden.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Adtion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Adtion, bij gebreke waarvan Adtion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.